PROGRAM VÅREN 2018 OFFENTLIGA FÖREDRAG

Fredag 26 januari kl 19:00: OBS Ändrat datum

Hermetismen

har löpt som en röd tråd genom hela det esoteriska fältet i Europa sedan slutet av 1400-talet. Den är som en syntes av alla religioner och ägnade sig även åt vetenskapen. Uppkom i Egypten för ungefär 2000 år sedan och är en syntes men inte en blandning. Man förstår varför man i början trodde att den var den ursprungliga religionen och den ursprungliga vetenskapen.Vad är utmärkande för den och vem var Hermes Trismegistos?

Fredag 16 februari kl 19:00:

Nag Hammadi fynden

Utanför byn Nag Hammadi i Egypten hittades år 1945 en lerkruka fylld med undangömda skrifter av hermetisk-gnostisk karaktär och som både kullkastar och bekräftar Bibelns berättelser. Bland de 46 skrifterna finns 13 som kan kallas alternativa evangelier som kastar ett nytt ljus över det Bibeln förkunnar

Fredag 16 mars kl 19:00:

Johannes evangelium:

Johannes evangelium är den urkund i Bibeln som kan kallas mest gnostisk. Johannes evangelium liknar i viss mån Nag Hammadi fynden och har fascinerat många med sin stämning, sina Sju Jag är och sina Sju tal till lärjungarna och framför den anda i vilken vi tror Ur-kristendomen verkade

Fredag 20 april kl 19:00:

Hermes Gnosis och Rosenkorset

Framsprungen ur Hermetismen och Gnosticismen framträdde på 1600-talet Rosicrucianismen offentligt med idén om dess samlande gestalt Christian Rosenkors som ville väcka nytt liv i Urkristendomen med hjälp av de hermetiska hjälpvetenskaperna och i en ursprunglig anda som inte förnekar inslag av andra religioner, d.v.s på den hermetiska grunden. Rosenkorset är att med hjälp av de koncentrat som finns i form av redan utarbetade eller nytolkade inriktningar på den hermetiskt-gnostiska linjen , förverkliga Kristus Impulsen. Detta är ett stort skeende

Fredag den 25 maj kl 19:00:

Apollonius av Tyana

Strax efter Kristi tid uppträdde Apollonius av Tyana i Medelhavsområdet. Han har jämställts med Jesus Kristus men bara en mycket kort skrift har bevarats men många har vittnat om hans stora insats för det Universella Bemödandet, att han var som en "Faderns son" d.v.s Gudomens andra aspekt, den sökande och kallande så här är ytterligare ett exempel på det vi kallar ”Det Universella Bemödandet” med mänskligheten.

Alla på Antroposofiska Bokhandeln, Hagagatan 14 och alla kl 19:00 och med fritt inträde. T: Odenplan J: Stockholm-Odenplan

Vi skickar alla kommande program och information om andra aktiviteter om Du anmäler Dig till vår mejllista på: info@klassiskarosenkorset.se

Vi önskar alla en givande sommar!

 

++ + + + + +

 

Klassiska Rosenkorsets Orden 'Fama Fraternitatis' har sitt namn efter de första rosenkorsarnas orden och vill verka i deras anda och inordnar därför inte sina medlemmar i en hierarki och även om studiegången sker i olika steg är vi mycket mer en fri Gemenskap av Bröder och Systrar som har funnit och vill breda ut den Kraft som hela tiden utstrålas till mänskligheten från Högre plan, det Universella Brödraskapet eller den Universella Orden.

Många har under tidernas lopp velat finna en Kraft som påverkar medvetandets förmåga att självt kunna läsa i de Högre fälten
och med det syftet uppstod teosofin och antroposofin men redan under och strax efter Kristi tid frodades Hermetismen i världsstaden Alexandria i Norra Egypten men den blev inte känd i Europa förrän mot slutet av 1400-talet och hindrades då av den etablerade Kyrkan. Impulsen ledde till reformationerna och berikade och inspirerade filosofin i Europa.

Hermetismen kan sägas vara en nyckel till att förstå religionernas kärnbudskap men ägnade sig också åt att utveckla den fysikaliska vetenskapen. Hermetismen utvecklade filosofiska hjälpvetenskaper såsom astrosofi, alkemi och numerologi och var inte knuten till någon bestämd religion även om den mest kända Hermetiska Urkunden, Corpus Hermeticum, ofta använder hellenistiska termer, men en del av Ur-Kristendomen slog ändå in på den hermetiska vägen för att uttrycka Kristusimpulsen och om detta vittnar bl a de 13 försvunna gnostiska evangelier som hittades vid Nag Hammadi i Egypten år 1945 och även de Gnostiska gemenskaperna följde till stor del den Hermetiska vägen, senast katarer, manikéer och bogomiler (fram till mitten av 1200-talet) och allt detta bara om vi håller oss inom Europa men även i Fjärran Östern har skett en mäktig utveckling på det Andliga Fältet. Mysterietraditionen där liknar mycket västerlandets Hermetism och Gnosticism.

De gamla Rosenkorsarna följde samma väg och om detta kan vi läsa i urkunden Fama Fraternitatis Roseæ Crucis (Kungörelsen om Rosenkorsets Brödraskap) från år 1614, och som beskriver den Väg som Christian Rosenkors gick; en väg att försöka göra den inre kraftprincip vi alla äger fri, att få Rosen att blomma och fästas på vår naturs kors. Christian Rosenkors uttrycker Kristusimpulsen, som är förenlig med alla andra världsreligioner, för alla utgår de från samma Källa, Faderns Kallelse och Kärlek till mänskligheten. Christian Rosenkors grundade på sin tid en Orden och i den Ordens namn har vi grundat vår nutida orden. Ordens Lära är hermetisk-gnostisk.

Redan de gamla Rosenkorsarna förutsåg att ett mer allmänt förverkligande av den Väg de visade inte skulle bli möjlig i ett större sammanhang förrän i den tid vi nu lever. Vi tar inte bara upp gamla inflytanden från en gammal tid, utan upplever verkan av av både gammalt och nytt genom lärornas alltid aktuella bakomliggande kraftprincip. Den Universella Läran är därför alltid ny. Den Nya Tid vi trätt in i är gynnsam för studier i den andan. Om detta synsätt vittnar urkunden Fama Fraternitatis.

 

Det leder till en lång process, inte en tro i första hand. Det gäller att väcka den inre kärna som är av det rent beständiga till medvetet liv och låta denna bygga upp ett förnyat medvetande, att ”förvandla naturens bly till Andens guld”, som de ursprungliga alkemisterna uttryckte det.

 

Klassiska Rosenkorsets Orden 'Fama Fraternitatis' inbjuder till studier inom detta ämne och erbjuder, förutom 'kunskap', också ett andligt kraftfält som utgår från dem som gått före oss på denna väg och från dem som förverkligar den i nutiden. Detta Kraftfält förvandlar oss, men endast i den utsträckning vi själva verkligen vill. Gnosis kallar alla men tvingar ingen.

Orden är opolitisk, utövar ingen affärsverksamhet och tillämpar inte heller paranormala metoder, andliga övningar eller dylikt. I Sverige (Stockholm) har vi byggt upp en öppen studiecirkel kring vad Orden vill säga..

 

Välkommen till en inriktning vars främsta idé är att följa orden ”Söken alla ting och behåll de goda” 

KLASSISKA ROSENKORSETS ORDEN `FAMA FRATERNITATIS´