PROGRAM VÅREN 2017

Fredag 17 februari kl 19:30

Hur styr tidsepokerna och hur börjar en fundamental förnyelse av medvetandetillståndet? Högre Plans bemödande med mänskligheten. Vad skiljer Tro fån att uppleva ett Mysterium? Vilka är våra grundidéer och vad innebär vår hemetisk-gnostiska grunddoktrin? Hur hindrar oss grunddrifterna?

 

Fredag den 24 mars kl 19:30

De esoteriska Lärornas likhet över hela världen. Sanningen, den högsta och befriande aspekten, kan man finna genom penetrering av religionernas bakgrund, världslärarnas väsen, vår plats i världsalltet och av människans väsen. Då använder vi ”hjälpvetenskaperna” astrosofi, numerologi och alkemi

 

 

Fredag den 28 april kl 19:30

Paracelsus gjorde stora insatser inom medicinen och tillämpade både medicinsk och andlig alkemi och har av CG Jung kallats ”den förste psykoterapeuten”. Sin alkemi kallar han ”Transmutatio metallorum”, metallernas förvandling som ger en återställning av människans sju fundamentala medvetandekrafter men också för den vanliga medicinen och för homeopatin har han haft betydelse.

 

Fredag den 26 maj kl 19:30

Vem var Christian Rosenkors och vad var och är hans strävan för mänskligheten? Rosenkorsmanifestens och andra källors framställning. Vilken betydelse har Christian Rosenkors impuls och vilket var Rosenkorsarnas Budskap till världen och hur har de nutida rosenkorsrörelserna tagit upp och förverkligat den?

Alla på Antroposofiska Bokhandeln, Hagagatan 14 och med fritt inträde. T: Odenplan

Vi skickar alla kommande program och information om andra aktiviteter om Du anmäler Dig till vår mejllista på: info@klassiskarosenkorset.se

 

++ + + + + +

 

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis är inte en orden i vanlig bemärkelse som delar ut grader och inordnar sina medlemmar i en hierarki och även om studiegången sker i olika steg är vi mycket mer en fri Gemenskap av Bröder och Systrar som har funnit och vill breda ut den Kraft som hela tiden utstrålas till mänskligheten från Högre plan.

Många har under tidernas lopp velat finna en Kraft som påverkar medvetandets förmåga att självt kunna läsa i de Högre fälten
och med det syftet uppstod teosofin och antroposofin men redan under och strax efter Kristi tid frodades Hermetismen i världsstaden Alexandria i Norra Egypten men den blev inte känd i Europa förrän mot slutet av 1400-talet och hindrades då av den etablerade Kyrkan. Impulsen ledde till reformationerna och berikade och inspirerade filosofin i Europa.

Hermetismen kan sägas vara en nyckel till att förstå religionernas kärnbudskap men ägnade sig också åt att utveckla den fysikaliska vetenskapen. Hermetismen utvecklade filosofiska hjälpvetenskaper såsom astrosofi, alkemi och numerologi och var inte knuten till någon bestämd religion även om den mest kända Hermetiska Urkunden, Corpus Hermeticum, ofta använder hellenistiska termer, men en del av Ur-Kristendomen slog ändå in på den hermetiska vägen för att uttrycka Kristusimpulsen och om detta vittnar bl a de 13 försvunna gnostiska evangelier som hittades vid Nag Hammadi i Egypten år 1945 och även de Gnostiska gemenskaperna följde till stor del den Hermetiska vägen, senast katarer, manikéer och bogomiler (fram till mitten av 1200-talet) och allt detta bara om vi håller oss inom Europa men även i Fjärran Östern har skett en mäktig utveckling på det Andliga Fältet.

De gamla Rosenkorsarna följde samma väg och om detta kan vi läsa i urkunden Fama Fraternitatis Roseæ Crucis (Kungörelsen om Rosenkorsets Brödraskap) från år 1614, och som beskriver den Väg som Christian Rosenkors gick; en väg att försöka göra den inre kraftprincip vi alla äger fri, att få Rosen att blomma och fästas på vår naturs kors. Christian Rosenkors uttrycker Kristusimpulsen, som är förenlig med alla andra världsreligioner, för alla utgår de från samma Källa, Faderns Kallelse och Kärlek till mänskligheten. Christian Rosenkors grundade på sin tid en Orden och i den Ordens namn har vi grundat vår nutida orden. Ordens Lära är hermetisk-gnostisk.

Redan de gamla Rosenkorsarna förutsåg att ett mer allmänt förverkligande av den Väg de visade inte skulle bli möjlig i ett större sammanhang förrän i den tid vi nu lever. Vi tar inte bara upp gamla inflytanden från en gammabal tid, utan upplever verkan av av både gammalt och nytt genom lärornas alltid aktuella bakomliggande kraftprincip. Den Universella Läran är därför alltid ny. Den Nya Tid vi trätt in i är gynnsam för studier i den andan. Om detta synsätt vittnar Fama Fraternitatis.

 

Det leder till en lång process, inte en tro i första hand. Det gäller att väcka den inre kärna som är av det rent beständiga till medvetet liv och låta denna bygga upp ett förnyat medvetande, att ”förvandla naturens bly till Andens guld”, som de ursprungliga alkemisterna uttryckte det.

 

Klassiska Rosenkorsets Orden 'Fama Fraternitatis' inbjuder till studier inom detta ämne och erbjuder, förutom 'kunskap', också ett andligt kraftfält som utgår från dem som gått före oss på denna väg och från dem som förverkligar den i nutiden. Detta Kraftfält förvandlar oss, men endast i den utsträckning vi själva verkligen vill. Gnosis kallar alla men tvingar ingen.

Orden är opolitisk, utövar ingen affärsverksamhet och tillämpar inte heller paranormala metoder, andliga övningar eller dylikt. I Sverige (Stockholm) har vi byggt upp en öppen studiecirkel kring vad Orden vill säga..

 

Välkommen till en inriktning vars främsta idé är att följa orden ”Söken alla ting och behåll de goda” 

KLASSISKA ROSENKORSETS ORDEN `FAMA FRATERNITATIS´