Omslagsbilden till Henk och Mia Leene

Asiens sju församlingar

(våra sju chakras)

 "Vår vän Johfra[1] har här för andra gången försett oss med en omslagsbild i vilken han lagt in följande symbolik:

 Den niofaldiga Aurora, fullkomlighetens tecken, Johannes klassiska symbol, gralsriddarens tecken som också återfinns i staden Sabarthezs[2] vapen. Det genomstrålar och omger Livsträdet med sitt ljus.

 Livsträdet är i sin tur omgivet av de sju ”församlingarna” eller de sju vittnena som lever inom mikrokosmos sju sfärer som omger människan, hennes "lilla kosmos", hennes ursprungliga vehikel.

 Livsträdet är ryggraden i vilken den trefaldiga ormelden för fram sin energi. Det bär det tolvfaldiga zodiakala kosmiska systemets tolv äpplen och människan måste nu, genom Tolvfaldens harmoni och Sjufaldens jämvikt, stiga upp till genombrott i Åttafalden (som är Gralsbägaren). Då kommer Niofaldens upphöjda andlighet att förändra hennes liv fullkomligt och skänka det sin uppfyllelse.

 När nu denna symbolik på detta sätt omsätts i ord, skulle det kunna ge ett komplicerat intryck av ett rent intellektuellt filosoferande, eller någonting som bara är till för ”utvalda”, men, rätt uppfattad, är denna symbolik i själva verket den mystiska klädnad som inom sig bär enfalden, det enkla, det ursprungliga.

 Den kandidat som vill lära känna Anden måste bryta igenom det zodiakala systemets fångenskap för att kunna stiga upp till det Gudomliga kosmos obegränsning. Den som återför de sju församlingarna till deras ursprungliga härlighet, mottar nyckeln till den inre harmoni som låter honom  uppleva Hermes begrepp ”som ovan – så nedan”.

 Den sanna enfalden – enkelheten – ligger inte i ord utan i Hjärtats vishet."

 Henk Leene

Översatta böcker av Henk och Mia Leene kan laddas ned via länken:

http://henkenmialeene.org/se/bocker/

 [1] Konstnären Johannes van den Berg

[2] Sabarthez i katarernas land i Sydfrankrike hade stor betydelse under katartiden. Katarerna var gemenskaper som vilade på gnostisk och hermetisk grund, liknande systerrörelserna bogomiler och manikéer

 

"Det Gudomliga Universum give oss sin väg,

låt det förvandla oss till Andeeldens söner

Låt det höja oss upp till de höjder

där den inre Tystnaden låter Evigheten födas"

Mia Leene

Vidare av Henk och Mia Leene:

Gnosis Anda

"Igenom historien har gnostikerna alltid betraktats som upproriska gentemot den kyrkliga hierarkin och dess ofrånkomliga dogmatism. Samtidigt har de också kallats ”förlorare”. Men är det egentligen så? – Förlorare är i allmän mening de som tappat ansiktet inför samhälle och medmänniskor och med det synsättet är de nog förlorare, för det finns nästan inga materiella bevis för att det skulle ha gått särskilt bra för dem i den bemärkelsen. Likväl intar de än idag en plats i mångas sinnen och omfattande verk skrivs om dem. Där beröms deras livsföring och andliga insikt, i varje fall om författarna inte varit så subjektivt dogmatiska att de gått efter förföljarnas skrifter, för förr som nu blir smälek och falska beskyllningar ofta följderna för dem som vågar ifrågasätta den gängse och sanktionerade uppfattningen. Otaliga har, frivilligt eller ofrivilligt, blivit martyrer på grund av sina ideal eller bara för att de lagt fram sanningen. Det tycks som om det sättet är det enda varigenom mängden kan få insikt om sanna fakta. Större delen av det mänskliga livets materiella och andliga vetenskap har framförts av modiga och idealistiska pionjärer som fått kämpa för den. Vi är dessa sanningssökare stort tack skyldiga och det enda sätt vi kan tacka dem genom, är att föra den brinnande facklan vidare, så att ett fullkomligt mörker, där okunnigheten definitivt kan slå rot, aldrig skall bli rådande."

http://henkenmialeene.org/se/bocker/

Henk och Mia Leene:

De sju huvudsynderna

"Denna bok ger en översikt om de sju planetära inflytanden som redan de klassiska tänkarna förknippade med de sju ursynderna. Skulle människan kunna frigöra sig från dessa ödesdigra planetinflytanden skulle hon kunna gå upp i den så eftertraktade medvetandeutvidgningen och befria sig från varje form av slaveri och få erfara den verkliga friheten. Om denna lilla bok skulle kunna ge insikt i de mången gång så förvirrande livsomständigheterna, då har den rikligen motsvarat sitt ändamål. Henk Leene"

Henk och Mia Leene:

Urdygdernas Livsträd (de sju urdygderna)

"Rinnande vatten kan omforma sig i otaliga former och framträda i de mest olika figurer. Det blir aldrig stillastående, är alltid ett överraskande hänförande spel som binder åskådarens ögon. Elden följer samma mönster, den är oberäknelig, levande överraskande. Eld och vatten är element som båda äger en väldig kraft. Samma kraft ligger förborgad i varje Urdygd som dessutom har en rogivande förmåga. Vatten och Eld är de två ledande naturelement som måste omfatta varandra för att skapa den ideala människotillblivelsen, så som Hermes Trismegistos säger (Alkemins legendariske grundläggare som ibland jämförs med den egyptiske guden Thot) och bli till en förening av de två trianglarna, elden med spetsen uppåt och vattnet med spetsen nedåt, och bli Hexalfa, den sexuddiga stjärnan, människans symbol som ju dessutom enligt Genesis (Skapelseberättelsen) skapades på sjätte dagen. Två motsatser i såväl naturen som i anden måste bli Ett för att den förnyade människan skall kunna skapas. Det är en verklighet som var och en som vill skulle kunna åstadkomma, att förena tänkandet (Elden) med hjärtat (Vattnet) men det blir mycket svårt att genomföra.

Så länge inte förståndet, som eldselement är ödmjukt öppet och tillgängligt avvisar det att förena sig med hjärtats vattenelement. Med hjärtat förhåller det sig på samma sätt, det vägrar att anta förståndet om det inte är medvetet besjälat och det är en eldsaspekt. Hos den andligt intresserade finner man en kamp mellan hjärta och huvud i den bemärkelsen att Själen som vattenaspekt inte kan gå ihop med Anden som är Eld. En Urdygd för båda ihop, huvud och hjärta, Ande och Själ. Annars finns ingen som kan uppnå en bestående harmoni mellan huvud och hjärta men striden mellan känsla och förstånd kan upphävas i de situationer tanke och emotion gemensamt går upp i någonting alldeles särskilt, t.ex en esoterisk målsättning som bygger på den rena längtan efter Gud"

"I det stora rena Ljuset av din närvaro

skådar jag Stigen uppåt som en bild i mitt minne

I din strålnings genombrott öppnas i mig det som länge legat dolt

Omsluten av det Nya Livets vibrationer

lämnar jag dödens fält

och står upp i den Nya Gryningen

I Livets och Kärlekens allt omfattande Ljus

vill mitt hjärta förvärva

Renheten att kunna tjäna som den Port där Du kan gå in

O, Förborgade Vishet i vilken min Själ förmår tränga in

uppfyll mig med det Universella Vetandet

O, Hemligheters djup, Evige Gud

tag mig upp i Undret att bli Ett med Dig

Tag mig upp i Din orubblighets ro så att jag får skåda verkligheten.

Mitt Ursprungs Land"

Mia Leene