Medlemsskapet i Orden

Medlemskapet är ännu inte öppnat i Sverige – vi har hittills bara träffats som studiecirkel ungefär en gång i månaden - men Kraftfältet kan i viss mån göra sig gällande även genom det. De sammankomsterna är samtidigt offentliga föredrag.

Men här är ändå medlemsvillkoren så som de tillämpas i Nederländerna:

"Att bli medlem

Bäst är om Du redan stiftat bekantskap med Orden genom våra föreläsningar. Vi utgår från att Du känner Dig befryndad med det som på det som framförs på dessa sidor. Efter intresseanmälan blir Du provmedlem under ett år. Det året är till för att Du skall kunna orientera Dig i den gnostiska filosofin sådan som de klassiska rosenkorsarna bär fram den.

En gång i månaden samlas medlemmar i Logen. Den är till för hjärtats och sinnets uppbyggelse och är sluten till sin karaktär men man kan bli inbjuden utan att vara medlem. Förutom logarbetet har vi aktiviteter som är öppna för alla. Inget avseende fästs vid kön, härkomst eller sexuell läggning när det gäller att bli antagen som medlem

Varför skulle jag vilja bli Rosenkorsare?

Kanske ett svar skulle kunna bli: Därför att jag känner mig kallad till det. Förblir Du i Din vanliga fasta förankring kanske Du inte skulle komma så långt. Rosenkorsaren känner en inre kallelse till livsförändring. Han/hon vill inte lyssna in Kristusmysteriet, han vill känna in det. Han vill dra ut för att vandra Johannes stig för i Rosenkorsaren har Kärleksgnistan tänts.

Hans huvud ropar efter kunskap, hans hjärta efter Insikt. Han genomskådar och förstår alla drifter, blindhet och behov. Genom detta stiger han över det. Deltagande i världens lek lyssnar han till det inkapslade inom honom själv, den eviga gnista som alltid varit och alltid skall vara. Därför har han sökt sig till Rosenkorsets Gemenskap där Bröder och Systrar delar upplevelsen av Gudagnistans uppflammande. Den Gemenskap som med samlad kraft utgrundar och upplever Kristi underbara mysterium.

Vi kan behandla otaliga skrifter men detta är ett intet i jämförelse med den erfarenhet de kan ge. Så säger också Orden: "Begränsa fåfängt tal och antag vår inbjudan att börja vandra Stigen!"

Provåret …(gäller alltså inte än i Sverige):

Det första året är orienterande och vi studerar tillsammans den grundläggande filosofin. Om Du sedan själv vill kan Du begära att få bli inbjuden till nästa steg som är lärjungaskapet (medlemskapet) och börja ansluta Dig till arbetsgrupperna för det inre verket eller till andra befattningar inom Orden, allting alltid på grundval av Ditt eget beslut. Dina egna erfarenheter och Din egen mening är alltid viktiga i Verket. Det fordras inte att man redan besitter ett väldigt vetande för att vara med. Det enda som fordras är att man har en vilja att försöka tränga igenom till Vägen, man behöver inte ha några ”förkunskaper” och inte heller förväntas det att man skall ”bekänna” sig till någonting.

Medlemsavgift

Från och med provåret gäller en smärre medlemsavgift, alla sammankomster fria. Avgiften kan nedsättas vid behov. Avslutande av medlemskapet sker genom skriftlig, undertecknad skrivelse till Styrelsen. Skäl till utträde behöver inte anges."

Medlemskap

När vi kommer så långt att medlem- och provmedlemskapet kan öppnas i Sverige kan du beställa Avsiktsförklaringen som ansökan kallas. F.n inte möjligt i Sverige utan vi vill bara i detta första skede bilda en helt oförbindlig studiegrupp och den är förstås utan avgifter.

Egen litteratur

Robert S. Persaud har gett ut en ny bok ”Gnosis, het verborgen Licht” (Gnosis, det dolda Ljuset) som är en bearbetning av hans tidigare ”Licht op Gnosis” (Fokus på Gnosis), som gavs ut år 2002. I den nya boken genomlyses alla kända och mindre kända religiösa gemenskapers förborgade gnostiska sidor. Boken är en vägvisare för alla som vill lära känna Gnosis och rosenkorsarna. De böckerna finns endast på nederländska, men böckerna Henk Leene ”Gnosis Anda”, ”Asiens sju församlingar","De Sju Huvudsynderna" och "Urdygdernas Livsträd" finns på svenska men endast på nätet.

http://henkenmialeene.org/se/bocker/

Frågor och synpunkter, skriv ett mejl till:

info@klassiskarosenkorset.se

Ett fristående bibliotek med vetenskaplig forskning inom Hermetism, Rosicrucianism o.s.v:

Till sist några ord om det största forskningsprojektet i världen inom det esoteriska fältet i sin helhet men Rosicrucianismen i synnerhet, det som bedrivs genom BIBLIOTECA PHILOSOPICA HERMETICA i Amsterdam, världens största esoteriska bibliotek med 23 500 volymer. Det leds av en Rosenkorsare, Josef Ritman, men har till sig knutit ett antal forskare på doktorsnivå för att vetenskapligt undersöka fenomenet. Samlingarna omfattar Hermetismen, Gnosticismen och Rosicruciana från de senaste 2000 åren och alla undervetenskaper, alkemi, numerologi, astrosofi och liknande.

Dess främste forskare, Dr Carlos Gilly, har specialiserat sig på Rosicruciana och  planerar också att ge ut ett verk om Rosicrucianismen, bestående av sex volymer

Deras hemsida: http://www.ritmanlibrary.com/

Några ord om vårt eget bibliotek strax utanför Nijmegen

"Gnostiskt bibliotek (Brev från Stiftelsen):

I augusti 2014 avled vår inspiratör Henk Leene (1924-2014). Hans far J. van Rijckenborgh/Jan Leene (1896-1968) upprättade tillsammans med sin bror Willem Leene Rosenkorset i Nederländerna från år 1924 men riktat till hela världen. Henk gick vidare med sin faders verk men inte genom den hierarkiska organisation som han fick överta efter faderns död utan grundade 1969 en fri gemenskap av Gnostiska lärjungar, en ”det Klassiska Rosenkorsets Orden”. Vid millennieskiftet uppstod mellan oss i Stiftelsen och Henk en varm vänskap och Henk fortsatte sitt skrivande även under hög ålder De böcker han lämnat efter sig, sina egna och av andra författare, är enormt i antal, det är frågan om tusentals. Allt står uppställt i hans hem i Sydfrankrike och vi lärjungar i vår Orden kommer att hämta hit det. Så kan vi här i vårt land upprätta ett genuint gnostiskt bibliotek med målsättningen: 1. samla, skydda och bevara Henk och Mia Leenes boksamling 2. Att ställa till förfogande/låna ut dem för självstudier i den gnostiska läran 3. göra biblioteket till en plats för studier och stillhet 4. skapa en möjlighet att bevara så många gnostiska verk som möjligt åt eftervärlden.

Stiftelsen Fama Fraternitatis Rosae Crucis”